Support tycker vi om. Här finns svar på en hel del vanliga frågor

 1. Support av poolvärmepumpar

 2. Support av pooltak

 3. Support av poolrobotar

 4. Övrigt

 5. Allmänna Pool – Guider

1. Poolvärmepumpar:

 • Min app fungerar inte

Vi har nu en uppdaterad WIFI-modul som arbetar ihop med en generisk app Aqua Temp (dvs inte en egen G&J app) mot en ny server. Alla tester så här lång visar på en stabil uppkoppling mot det lokala nätverket och en molnserver som fungerar stabilt ihop med appen. Den största ändringen i appen är att temperatur histogrammet inte längre finns med. Går det att uppgradera en befintlig WIFI installation till den nya WIFI modulen? Svar ja men det kräver att styrkortet har firmware version 1.3 eller högre. Versionen visas i displayen när man spänningssätter värmepumpen som t.ex. U1.3 och därefter u1.1 där U1.3 är styrkortets firmware version.

 • Varför blir det inte varmt i min pool?

Här finns det många möjliga orsaker och det är inte alltid ett problem med själva värmepumpen. En bra början för att reda ut problemet är att få förutsättningarna för värmepumpen förutom själva modellen, givarvärden och hur den är installerad, dvs poolstorlek (m3 vatten), övertäckning, drifttimmar (om cirkulationen går på timer) och annat som kan påverka avkylning av poolvattnet. Är det en äldre installation måste man även kontrollera att luftflödet genom värmepumpen inte påverkas, är förångarbatteriet igensatt påverkar detta värmepumpen verkningsgrad så en regelbunden rengöring är något som alla värmepumpar mår bra av. Mer om uppvärmning hittar du här.

 • Displayen visar E03

Det kan vara en dålig flödesvakt men även att vattenflödet är för lågt vilket är enkelt att kontrollera genom att få in- och utlopps temperaturerna avlästa. Utloppstemperaturen ska vara max 2 grader högre än inlopps temperaturen, är den inte det se till att flödet ökas genom att stänga en eventuell bypassventil, öka varvtalet på cirkulationspumpen om den är varvtalsstyrd. Värmepumpen mår bra att få arbeta med ett högre vattenflöde så sikta hellre på 0-1 grader mellan in- och utloppstempen. Kan ju även vara så att in- och utlopp har kopplats in fel, flödesvakten är riktningskänslig.

 • Min värmepump isar igen

Ajdå, inte bra alls och detta kan bero på en hel del orsaker. Är det vid en uppstart av poolen efter vintern är poolvattnet kallt, utomhus tempen och luftfuktigheten oftast hög. Värmepumpen kör avfrostning automatiskt men vissa villkor måste vara uppfyllda och dessa kan justeras i parameterinställningar. För att avfrostningen ska vara effektiv måste det finnas energi att hämta från poolvattnet när en avfrostning körs, omvänt mot när vattnet ska värmas då energin hämtas från luftens värme. Om poolvattnet bara är runt 10 grader eller lägre finns det mycket mindre energi än när det är 15 grader och beroende på lokala förhållanden kan man behöva justera avfrostningsparametrarna. Man kan även få felkoder som E05 eller E07 när poolvattnet är ner mot 5 grader eller lägre vid start, detta är frysskydd som aktiveras och då är det bara att vänta tills poolvattnet ökar någon grad till. Ett köldmedieläckage eller en dålig fläktmotor ger också problem med påisning.

 • Min display lyser inte

Värmepumpen lyser inte upp efter installation, är det en 3-fas? Det är nästan alltid en 3-fas maskin om det gäller en nyinstallation och i alla 3-fas modeller sitter det ett fasföljdsskydd som bryter spänningen till styrsystemet vilket gör att displayen inte lyser. Fasföljdsskyddet skyddar kompressorn från att köras på fel håll. Detta löses enkelt genom att byta t.ex. L1 och L2 på inkommande spänningsmatning.

2. Pooltak:

 • Vad är det viktigaste vid installationen för att taket ska öppnas lätt och den automatiska låsningen ska fungera bra?

– Att innermåttet mellan skenorna är rätt, kontrollmät på flera ställen.

– Underlaget skall vara horisontellt. Höjdskillnader får inte vara mer än 0,5 cm per 1 meter. Vid trädäcksinstallation måste skenornas skruvar vara förankrade i reglar eller i eventuella kortlingar.

 • Tack för support, men hur monterar jag paneltätningslisten enklast?

Här är det viktigt att man inte drar i listen samtidigt som den trycks på plats i mellanrummet mellan profil och klarpanel. Om den trycks på plats samtidigt som man drar i listen är risken stor att listen drar ihop sig vid ett senare tillfälle. Det går mycket lättare att montera listen om man t.ex. använder fönsterputs som man sprejar mellan profil och klarpanel där listen ska tryckas in.

 • Vad ska jag tänka på vid öppning och stängning av pooltaket?

Lås upp pooltaket, vid största sektionen och glöm inte stödbenslåsen (pinnarna på gavel som sitter i marken) för taket försiktigt bakåt och vid varje automatiska lås sänk farten och låt båda sidorna (om man har skenor på båda sidorna) öppnas innan man ökar fart något till nästa automatiska lås. Delarna är gjorda för att positionera och fixera sektionerna, inte bromsa och stoppa sektionerna. Det är bra att öppna och stänga taket från olika långsidor ex. Öppna från en sida och stänga från en sida.

 • Hur vinterstänger jag mitt pooltak?

Ett pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning så länge det inte belastas med snömängder som överstiger 45kg/m2. Inför vintern ska pooltaket säkras och låsas. Det är viktigt att hålla bort snön från taket snön kan orsaka skador på pooltaket. Var försiktig när du tar bort snö så att pooltaket inte repas, en gummiraka kan vara ett bra alternativ för att minimera risken för repor och skador på pooltaket.

 • Vad ska jag tänka på vid vårpremiären?

 1. Börja med att sopa/spola bort skräp från skenorna.
 2. Kontrollera att pooltakets sektioner inte fastnar / skrapar i bottenskenan, framförallt när det är monterat på trädäck!
 3. Trä är ett levande material som rör sig med tid och yttre omständigheter, vilket får till följd att både låsdetaljer och främst vindhakar kan behöva en injustering med jämna mellanrum (kan även behövas om pooltaket är monterat på annat underlag). Justeringen utför du enkelt själv, förslagsvis i samband med ett härligt dopp i din pool, det underlättar nämligen att stå på botten av poolen och justera vindhakarna inifrån, en insexnyckel är det enda verktyg som krävs.
 4. Vindhakarna har till uppgift att hålla taket på plats i skenorna vid blåst, och ska under normala förhållande ”sväva” fritt i skenans profil, se bild 1.
 • Här visar vi stegvis hur du justerar vindhakarnas position i höjdled så att de går fritt från profilen. Se bild 1:

 1. Börjamed att lossa den nedre skruven motsols ca ½-1 varv. Se bild 2. OBS! Denna skruv håller även hjulet på plats och sitter med en mutter på insidan, så får EJ lossas helt.
 2.  Lossa därefter den övre skruven motsols ca ½-1 varv tills du känner att det går att röra skruven upp och ned. Se bild 3.
 3.  Justera vindhaken så att den går fritt inne i profilens spår och spänn därefter åt skruvarna i omvänd ordning!

OBS! Upprepa detta på samtliga vindhakar och kontrollera så att pooltakets samtliga sektioner löper smidigt och utan skrapande ljud.

Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.

3. Support av poolrobotar:

 • Hjälp, jag behöver support! Min poolrobot klättrar inte på väggen. Den står bara och kör mot väggen och hamnar till slut i hörnet av poolen. Vad kan jag göra?

Om poolroboten har fungerat i poolen tidigare, så är den vanligaste anledningen att filtret är igensatt. Även om man har rengjort filtret och det ser rent ut så kan det finmaskiga nätet vara igensatt av fetter och annan smuts. Prova att köra poolroboten utan filter, och se om det gör skillnad. Rengör sedan filtret ordentligt, och skulle det ändå inte fungera efter det så finns det filter med grövre maskor att köpa via våra återförsäljare.

Om poolroboten är ny och aldrig har fungerat i poolen, eller om den inte klättrar utan filter, så kan det bero på att underlaget i poolen är halt. Beroende på modell finns olika borstar som fungerar olika bra till olika underlag. T.ex. skumborstar till PP-pooler och kakelpooler. Det kan också bero på att klorhalten i poolen är för låg i kombination med låg vattentemperatur och/eller pH-värde. Poolvattnet bör vara minst 15 grader för att poolroboten ska fungera, och pH mellan 7,0 och 7,6. Klorvärdet bör vara minst 1 ppm (0,5 ppm för pool med saltklorinator) för att undvika att beläggning byggs upp på poolväggarna.

 • Jag har en saltklorinator (eller hydroxinator), och trots att jag kalibrerat sensorerna så stämmer inte pH- eller ORP-värdet med annan mätutrustning, och jag har problem med klorhalten i poolen. Vad beror det på?

En vanlig anledning till att pH-värdet inte stämmer är att kalibreringsvätskan är gammal eller kontaminerad. Använd alltid kalibreringsvätska som varit öppen mindre än 6 månader, eller engångspåsar. Om pH-värdet ändå inte stämmer så kan sensorn behöva bytas ut, då den kan ha torkat eller helt enkelt slitits ut.

ORP-värdet (REDOX) som enheten läser ger en fingervisning av klorhalten i poolen, men för att fungera bra måste övriga värden stämma då detta påverkar avläsningen. Ju lägre pH är i poolen, desto högre ORP-värde kommer enheten att läsa för samma klorhalt. Det betyder att man måste ha en stabil pH-nivå för att utrustningen ska fungera, och därför är det viktigt att man håller den totala alkaliniteten mellan 80 – 120 ppm. Om den totala alkaliniteten är för låg blir det svårt att hålla pH stabilt. Dessutom påverkar avläsningen av totala halten cyanursyra i poolen. Ju högre halten cyanursyra är i poolen, desto lägre ORP-värde kommer enheten att läsa av för samma klorhalt. Om halten cyanursyra överstiger 30 ppm i poolen så måste poolvattnet spädas ut med nytt vatten för att sänka halten cyanursyra. Utöver ovan kan även halten metaller i vattnet påverka ORP-avläsningen, och det är därför viktigt att inte fylla poolen med vatten från egen brunn då detta ofta innehåller höga halter av t.ex. järn.

4. Övrig support och hjälp med Gullberg & Jansson´s Produkter

5. Allmänna Poolguider