Allmänna Villkor – PolyPropen Pool från Östergötland AB

Dessa försäljnings- och returvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna. Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Observera att muntliga överenskommelser, avbokningar, annulleringar eller ombokning av leverans ej gäller utan att orderkännande gäller. Alla ändringar ska ske via info@pppool.se Dessa ändringar gäller först när PP-Pool från Östergötland AB har bekräftat skriftligt att ändringarna är mottagna.

Alla priser anges i svenska kronor. PP-Pool från Östergötland AB:s priser framgår av PP-Pool från Östergötland AB:s aktuella priser på pppoo.se hemsida eller av ett konkret offert, som dessutom innehåller information om leveranskostnader enligt PP-Pool från Östergötland AB:s beräkningar med hänsyn tagen till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter mm, som kan hänföras till den avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl.a. tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och PP-Pool från Östergötland AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering.

Betalning ska ske senast det datum som på fakturan är angivet som sista betalningsdag. Huvudregeln är att betalning skall erläggas vid leverans innan lossning. PP-Pool från Östergötland AB har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 8% per månad till dess det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen. Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och omkostnader, därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på PP-Pool från Östergötland AB , såvida detta inte skriftligt godkänts av P-Pool från Östergötland , och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till P-Pool från Östergötland, som om leverans skett vid avtalad tid. PP-Pool från Östergötland AB har rätt skriftligt avtala bort detta villkor. På pooltak och PP-Pool leveranser gäller endast betalning vid leverans innan lossning. Vid ofullständig betalning stoppas lossningen och kunden är skyldig att ersätta uppstående kostnader till PP-Pool från Östergötland AB.

PP-Pool från Östergötland förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader erlagts i sin helhet.

Beställning av PP-Pooler sker genom skriftlig beställning samt att slutkunden fyller i beställningsformuläret. Ofullständiga beställningsformulär kan nekas eller kompletteras av PP-Pool från Östergötland AB. Kunden måste skriftlig godkänna orderbekräftelsen, Leveranstiden räknas från och med datum när kunden skriftlig godkänner orderbekräftelse. Standardpooler levereras i 8mm Polypropylen vägg och botten. Isoleringen är 100mm i botten och 50mm på väggen om inget annat avtalas. Bottenisoleringen levereras löst och kunden ansvarar för montering, Chauffören är inte förpliktat till hjälp.
PP-Pool från Östergötland AB kan inte krävas på ersättning eller skadestånd som uppstår pga förseningar. PP-Pooler levereras under förutsättning att väderförhållandena tillåter det (vind och regn kan påverka leveransen). Leveransen sker inte vid vindstyrka över 5m/s.
PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för merkostnader som uppstår pga försening av poolleverans.

Varje ombokning av poolleverans debiteras med 1500kr inkl moms och måste ske senast 12 timmar innan utsatt leveransdatum. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart vid mottagande av leverans reklameras till transportbolaget. OBS!: flexslangar mellan teknikrum och pool är ej permanent monterade från fabrik. Poolinstallatören ansvarar för att kontrollera att dessa komponenter är hela vid ankomst och installationen utförs fackmannamässigt.

PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för skador eller läckage som uppstår pga att dessa komponenter inte är hela eller felaktigt installerade.
PP-Pool från Östergötland AB lämnar tillverkarens garanti på alla komponenter på poolen. Garantitiden är 7 år för materialet och 4 år för svetsningen. Missfärgningar som uppstår pga att ägaren misskött poolen (för låg/hög klorhalt/pH-värde täcks ej av garantin).

Vidare gäller ej garantin om skadan har uppstått genom sättningar eller rörelser av poolen eller pga att installationen ej utförts enligt våra bestämmelser som finnes i “ PP-Pool från Östergötland AB´s SchaktGuide”. Leverans av pooltak eller annan utrustning som har beställts samtidigt som poolen sker separat och PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för förskjutning av leveranser. Teknikrum som levereras i samband med PP-Pooler är testade i fabriken och PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för läckage som uppstår i dessa pumprum. Poolinstallatören är ansvarig för sandfyllning och driftsättning samt att borra dräneringshål på lämplig  ställe i Teknikrummet.

Leverans sker från PP-Pool från Östergötland AB:s fabrik eller från tillverkarens lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial mm) framgår av aktuellt offert. Leveranstiden bestäms av PP-Pool från Östergötland AB med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid godkännande av orderbekräftelse. PP-Pool från Östergötland AB är inte ansvarig för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans. Om leveransen inte tas emot inom 3 dagar efter aviserad leverans eller felaktig adress lämnad av köparen, förbehåller sig PP-Pool från Östergötland AB rätten att kräva merkostnader för omleverans, hanterings- och förseningsavgift per order. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart reklameras till transportbolaget.

INATALLATION / DRIFTSÄTTNING:§6.1

Nyinstallation:

PP-Pool från Östergötland AB´s  installation och driftsättning, som huvudregel utförs Installationen i samband med Pool leveransen, kan installationen inte utföras i samband med Pool leveransen med hänsyn till bristande förutsättningar (se ”Kundens ansvar inför installationen”) skall ny tid bokas. Kunden ska meddela när förutsättningarna för installationen är givna. PP-Pool från Östergötland AB har minst en (1) vecka tid för PLANERING av ny installationstillfälle. Ny installation planeras i mån av tid.

Kundens ansvar inför installationen:

 • Pool och reningsverk samt värmepump är placerade
 • Tillgång till reningsverket samt Pool
 • 3 fas Matningskabel till reningsverket framdragen och 16A El – handske förbered.
 • Filtermedia placerad intill reningsverket

Kundens ansvar inför driftsättningen:

 • Poolen är fyllt uppe till skimmers mittpunkt
 • Vattenslang framdragen till reningsverket

För utfört arbete ansvarar PP-Pool från Östergötland AB under en tid av 6 (sex) månader räknat från tidpunkten då arbetet utfördes. OBS! Oberoende av garanti: Vid varje Backspolningstillfälle skall Kopplingar & Ventilkopplingar kontrolleras och efterdras vid behov.                                                                                                                                                För ny leverans av material exkl. filtermaterial och övrigt förbrukningsmaterial, gäller motsvarande ansvar under en tid av maximalt I (ett) år för näringsidkare samt maximalt 3 (tre) år för konsument.
PP-Pool från Östergötland AB skall på egen bekostnad, efter reklamation (felanmälan) från beställaren, med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar åtgärda bristfälligt utfört arbete och/eller felaktigheter i levererat material.

PP-Pool från Östergötland AB tillämpar ångerrätt 14 dagar på lagervaror. Beställningsvaror omfattas ej av ångerrätt. Övriga returer accepteras generellt inte. I speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror, såsom speciellt måttbeställda pooltak, PP-Pooler, teknikrum kan inte annulleras och tas inte i retur. PP-Pool från Östergötland AB förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av Ordervärde. Vi följer konsumentköplagen och kunden har 3 års reklamationsrätt. Vid omleverans eller avhjälpande av fel vid reklamation återbetalas eventuella fraktkostnader inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan.

PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot PP-Pool från Östergötland AB.
PP-Pool från Östergötland AB förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsförändring.

Alla produktleveranser sker med hänsyn till varje enskild innehavares immateriella rättigheter och PP-Pool från Östergötland AB är inte ansvarigt för någon typ av handling från köparens sida som står i strid med dessa rättigheter.

Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 12 timmar efter leverans skriftligen meddela PP-Pool från Östergötland AB om detta samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte hävda denna brist.

 • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@pppool.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet samt bilder.
 • Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

PP-Pool från Östergötland AB ansvarar ej för läckage i kopplingar, teknikrum eller andra installationsrelaterade produkter. Ansvaret ligger därmed på köparen eller installatören att kontrollera produkten, kontrollera kopplingar och ventil – förskruvningar utan PP-Pool från Östergötland AB:s inblandning. PP-Pool från Östergötland AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans ska ske.

För utfört arbete ansvarar PP-Pool från Östergötland AB under en tid av 6 (sex) månader räknat från tidpunkten då arbetet utfördes. För ny leverans av material exkl. filtermaterial och övrigt förbrukningsmaterial, gäller motsvarande ansvar under en tid av maximalt I (ett) år för näringsidkare samt maximalt 3 (tre) år för konsument.
PP-Pool från Östergötland AB skall på egen bekostnad, efter reklamation (felanmälan) från beställaren, med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar åtgärda bristfälligt utfört arbete och/eller felaktigheter i levererat material.

Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från PP-Pool från Östergötland AB innebär garantiförlust samt friskrivning från alla förpliktelser.
Om PP-Pool från Östergötland AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till P-Pool från Östergötland i originalförpackning.
PP-Pool från Östergötland AB förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att mottaga den enligt uppgift defekta delen. Såvida PP-Pool från Östergötland AB har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna.
PP-Pool från Östergötland AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om PP-Pool från Östergötland AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura på utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer PP-Pool från Östergötland AB att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur.

Ersättningskrav mot PP-Pool från Östergötland AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. P-Pool från Östergötland ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och
PP-Pool från Östergötland AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. PP-Pool från Östergötland AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. PP-Pool från Östergötland AB är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig grad; konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom brand, krig, pandemi, mobilisering eller liknande, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar PP-Pool från Östergötland AB från att uppfylla sin del av avtalet. Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat innan erbjudandet tillkännagavs eller avtalet ingicks, medför endast ansvarsfrihet såvida omständigheternas inflytande på avtalets uppfyllande inte hade kunnat förutses vid denna tidpunkt.

I den utsträckning inget annat stadgas i svensk lagstiftning enligt regler om produktansvar som inte kan avtalas bort, gäller följande begränsningar:
PP-Pool från Östergötland AB ansvarar enbart för skada som orsakats av en vara som levererats från PP-Pool från Östergötland AB i den utsträckning som det kan bevisas att skadan uppstått på grund av en brist eller försummelse i samband med denna vara trots att varan har installerats av en fackman enligt PP-Pool från Östergötland AB:s installationsmanual.

PP-Pool från Östergötland hanterar personuppgifter med sekretess och följer GDPR lagen.

”Vi använder cookies!

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.”

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom tingsrätt enligt Lag. Tingsrätt förfarande ska äga rum i Norrköping . Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en omtvistlig fordran. Därvid får tvistig motfordran inte åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i Tingsrättförfarande.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN, VARFÖR SAMLAR VI IN DEN OCH HUR SAMLAR VI IN DEN?

När du lägger en order så samlar vi in följande följande uppgifter för att kunna fullgöra din order
 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Postnummer
 • Land
 • Telefonnummer

Eventuellt personnummer och betalinformation som du lämnar hanteras av Klarna och är inget vi lagrar på våra servrar eller har åtkomst till.

Klarnas dataskyddspolicy återfinns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/41919/sv_se/privacy

Om du väljer att skapa ett konto på vår webbplats så sparar vi följande uppgifter
 • Namn
 • E-postadress
 • Land
 • Lösenord – Lösenordet du väljer sparas säkert på vår server med så kallad hashning och saltning, vilket gör att det inte kan läsas av någon
Vid kontakt med kundtjänst

Kontaktar du kundtjänst via e-post  så sparas samtalshistoriken för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig framöver.

Orderhistorik

När du har lagt en order så skapas ett kundkort samt en order i vår affärssystem. När ordern har skickats skapas en faktura.

Nyhetsbrev

Om du följer länken från vår sida för att prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickas du till Mailchimps webbplats. Vi använder oss av deras tjänst för att smidigt och säkert kunna göra e-postutskick till våra kunder.

COOKIES

Allmänt

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webplats och används för att förbättra webbplatsens tjänster. Vissa är nödvändiga för funktionaliteten medan andra optimerar användbarheten och din användarupplevelse. Informationen är anonym. Nödvändiga cookies används för att komma ihåg vad som finns i din kundvagn och hur långt du har kommit i din beställning. Funktionscookies använder vi för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter och för att säkerställa din säkerhet när du är inloggad.

Om du inte tillåter användning av cookies kan det hända att vissa funktioner och sidor inte fungera som de ska. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns under ”Hjälp” i din webbläsare.

Som de flesta andra webbplatser så använder vi oss av cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt, exempelvis när du gör ett köp.

För närvarande använder vi oss av följande cookies på webbplatsen.

Egna cookies

Vi sätter själva två cookies på webbplatsen för att den ska kunna fungera:

 • hestragloves-com-session sätts för att vi ska kunna spara vad som finns i din kundvagn, samt för att du ska kunna hållas inloggad. Informationen lagras krypterat på vår webbserver. Livslängd: 1 år
 • user-accepts-cookies sätts för att inte påminna dig igen efter att du har klickat på OK i cookies-notifikationen. Livslängd: 1 år
Google Analytics

Dessa cookies används för att vi ska kunna följa upp besöksfrekvensen på vår sidor. Mer info: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Klarna

Klarnas cookies används för att eventuella köp som görs på webbplatsen ska kunna fullföljas. Observera att dessa sätts på Klarnas egna domäner och inte är något vår server kommer åt. Mer info: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/xxxx/cookieoverview

Userlike

Den här cookien lagras för att webbplatsens chattfunktion ska kunna fungera korrekt. Mer info: https://www.userlike.com/en/terms

Browser-Update.org

Den här tjänsten används för att meddela besökare med gamla webbläsare om att de behöver uppdatera. Cookien lagras för att tjänsten ska veta om personen ska meddelas igen eller inte. Mer info: https://browser-update.org/contact.html

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Användarkonto

Ditt användarkonto sparas tills dess att du begär att vi ska ta bort det, vill du att vi gör detta så kontakta oss enklast via: info@pppool.se

Order & kundinformation

De uppgifterna som du fyller i när du lägger en order sparar vi i 7 år. Vi kan ta bort kundinformationen samt orderhistoriken tidigare än så om önskas, men tyvärr inte fakturor (som i princip innehåller samma information), eftersom den svenska bokföringslagen kräver att vi lagrar dessa minst så länge.

Kundtjänst

Om du mailar in till vår kundtjänst så sparas konversationshistoriken i 3 år efter avslutat ärende. Vår webbchatt stödjer tyvärr inte automatisk borttagning av historik i nuläget, och du måste därför kontakta oss på privacy@poolinfo.nu om du vill att vi ska ta bort historiken därifrån manuellt.

Nyhetsbrev

Dina kontaktuppgifter för nyhetsutskick sparas tills att du drar tillbaka ditt samtycke, då raderas de direkt. I alla våra nyhetsutskick finns en länk för att tacka nej till framtida utskick.

VAR BEHANDLAR VI UPPGIFTERNA?

Primärt kommer dina uppgifter att lagras inom EU, men på grund av hur vissa av de tredjepartsleverantörer vi använder oss av har geografisk redundans på datat så kan dina uppgifter komma att lagras även utanför EU/EES. Oavsett vart uppgifterna lagras delas dem enbart med leverantörer som vi upprättat biträdesavtal som begränsar deras behandling till de syften som specificeras i avtalet och att dem garanterar att vidta nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs. Samtliga tredjepartsleverantörer som vi använder oss utav följer EUs regleringar kring överföring av data till tredje land.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONDATA?

Vi har ett aktivt säkerhetsarbete och använder oss av automatiserade penetrationstester för att verifiera att mjukvaran på våra servrar inte har några kända säkerhetshål. Vi säkerställer att backuper fungerar genom återläsningstester; säkerställer att underbiträden följer GDPR med jämna mellanrum samt identifierar risker och hur dessa skall förebyggas. Åtkomst till system och därmed uppgifter är begränsat till de som behöver hantera dem för att t.ex kundtjänst ska kunna handha ett ärende. Behörighetsnivåer kontrolleras noggrant och vår utgångspunkt är principle of least privilege. Vill du veta mer om vårt säkerhetsarbete kontakta: privacy@poolinfo.nu

DINA RÄTTIGHETER

I och med att GDPR aktiverades den 25:e maj 2018 så har du som EU-medborgare fått följande rättigheter.

Rätt till registerutdrag & tillgång

Om du vill ha ytterligare insyn om de behandlingar vi utför har du rätten att göra ett registerutdrag samt att få en kopia av dina personuppgifter om så önskas. Ett registerutdrag innehåller bland annat mer detaljerad information om kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperiod och syfte för behandling.

Vid upprepade förfrågningar har vi rätt att ta ut en administrativ avgift.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätten att korrigera felaktiga personuppgifter eller att lämna komplementerande uppgifter ifall något saknas.

Rätt till radering av personuppgifter

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade om det saknas laglig grund vid t.ex ett tillbakadraget samtycke och det inte ligger andra rättsliga förpliktelser på oss som kräver fortsatt behandling. T.ex bokföringslagen eller reklamationsrätten.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt till att begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex medans vi korrigerar en uppgift eller utreder om en förfrågan om radering.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett allmänt använt maskinläsbart format då behandling av uppgifter sker med ditt samtycke, eller för att fullfölja/ingå ett avtal med dig.

Rätt till att klaga

Du har rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet, vilket är Datainspektionen i Sverige.https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

Har du klagomål eller invändningar angående vår behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss via privacy@poolinfo.nu angående detta.